08 công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm trong tháng 10/2019