Select senior management

15 May, 2020
tuyen dung nguoi moi

How to choose a senior manager suitable for the company culture

Để đánh giá ứng viên cho vị trí quản lý cấp cao có phù hợp với văn hoá của công ty hay không, chúng ta có thể chia thành 3 bước sau: Đánh giá văn […]
(028) 7777 9979