ủy quyền quản trị

31 January, 2019
uy quyen

Ủy quyền – Nghệ thuật trong quản trị

Hiệu quả của quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định quyền hạn của mỗi cá nhân, bộ phận trong tổ chức, cùng […]
(028) 7777 9979