định biên nhân sự

4 Tháng Sáu, 2018
A 10

Định biên nhân sự là gì? Điều kiện để tính định biên và 3 nguyên tắc tính thông dụng

Trong công tácquản trị nhân sự tại công ty, việc theo dõi, lập kế hoạch Định biên nhân sự là cốt lõi để thực hiện chính sách tuyển dụng và hoạch định nguồn lực. Vậy định biên nhân […]
(028) 7777 9979