Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, 10 khoản tiền sau sẽ tăng theo

Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, 10 khoản tiền sau sẽ tăng theo

tăng lương cơ sở

tang luong co so

Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, nhiều khoản tiền được tính dựa trên lương cơ sở cũng sẽ tăng.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2023 chính phủ sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới. So với quy định hiện nay, mức lương cơ sở đã tăng lên 20,8%, từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Khi thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền được tính dựa trên lương cơ sở cũng sẽ tăng thêm.

tăng lương cơ

1. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Bằng 30% mức lương cơ sở: Tăng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng.

2. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Bằng 30% mức lương cơ sở/ngày: Từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

3. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Bằng 02 lần mức lương cơ sở: Từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng.

4. Trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%

Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

(Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 9 triệu đồng, suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900.000 đồng).

5. Trợ cấp hằng tháng cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên

Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

(Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp hằng tháng là 540.000 đồng, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng).

6. Trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Bằng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

7. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bằng 36 lần mức lương cơ sở: Tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

8. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình: Bằng 25% mức lương cơ sở/ngày; tăng từ 372.500 đồng lên 450.000 đồng.

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung: Bằng 40% mức lương cơ sở/ngày; tăng từ 596.000 đồng lên 720.000 đồng.

9. Trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở: Tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

10. Trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở: Tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng.

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở: Từ 1,043 triệu đồng lên mức 1,26 triệu đồng.

>>> Có thể bạn muốn xem

Sưu tầm bởi EMSC Giải pháp quản lý nhân sự

Rate this post
(028) 7777 9979