3 điểm mới có lợi cho người lao động khi nhận lương từ 01/01/2021

3 điểm mới có lợi cho người lao động khi nhận lương từ 01/01/2021

người lao động khi nhận lương từ 01/01/2021

Bộ luật Lao động 2019 mới thay đổi quy định một số quyền lợi của người lao động khi nhận lương kể từ ngày 01/01/2021

  1. Được nhận bảng kê trả lương hàng tháng trong đó ghi rõ tiền lương, tiền OT, tiền lương làm việc ban đêm, nội dung khấu trừ (nếu có).
  2. Nếu công ty trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, nhân viên sẽ được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động.
  3. Người lao động không phải trả phí mở tài khoản nếu trả lương qua ngân hàng (hiện tại là hai bên thoả thuận)
người lao động khi nhận lương từ 01/01/2021

3 điểm mới về mức lương tối thiểu từ ngày 01-01-2021

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều điểm mới liên quan đến mức lương tối thiểu:

1. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ

Căn cứ quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 thì mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội;

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

2. Không còn khái niệm “Lương tối thiểu ngành”

Hiện hành, Bộ luật Lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không còn quy định khái niệm mức lương tối thiểu ngành nữa.

3. Thêm nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 91 Bộ luật lao động 2019 thì mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các căn cứ sau:

– Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;

  • Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường;
  • Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế.
  • Quan hệ cung, cầu lao động.
  • Việc làm và thất nghiệp.
  • Năng suất lao động.
  • Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Theo Người lao động

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979