fbpx

CEO Burger King: “Tôi không tuyển người thông minh”

CEO Burger King: “Tôi không tuyển người thông minh”

dn570nsu150814

dn570nsu150814

(028) 7777 9979