CEO Burger King: "Tôi không tuyển người thông minh" - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

CEO Burger King: “Tôi không tuyển người thông minh”

CEO Burger King: “Tôi không tuyển người thông minh”

(028) 7777 9979

Call Now