CEO Burger King: “Tôi không tuyển người thông minh”

CEO Burger King: “Tôi không tuyển người thông minh”

(028) 7777 9979